Energetické projekty - PROPLYN CB s.r.o. - České Budějovice

Zaměření

 • zajištění kompletních ZTV (komunikace, voda, kanalizace, el. vedení, veřejné osvětlení, plyn)
 • zpracování urbanistických studií pro hospodářské parky, průmyslové zóny, obytné komplexy
 • provádění inženýrské činnosti včetně získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • pozemkové vypořádání všech liniových staveb
 • zajištění stavebního dozoru při realizaci stavby
 • provádění autorského dozoru při realizaci stavby
 • zajištění kolaudace stavby a předání provozovateli
 • zpracování energetických auditů
 • zpracování energetických koncepcí (příloha k žádosti o dotaci)
 • zpracování studií a generelů energetického zásobování obcí i průmyslových a obchodních areálů
 • zpracování všech stupňů projektové dokumentace a realizace vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů včetně rekonstrukcí stávajících plynovodů
 • zpracování všech stupňů projektové dokumentace a realizace vodovodních a kanalizačních řadů
 • kompletní zajištění vnitřních instalací plynu od projektu přes stavební povolení po realizaci
 • kompletní zajištění vytápění průmyslových areálů od projektu přes stavební povolení po realizaci
 • teplofikace montážních hal a skladových prostor pomocí teplovzdušných agregátů, plynových zářičů nebo centrálního zdroje – projekt, inženýring, realizace
 • projekty a realizace průmyslových nadzemních plynovodů
 • projekty protlaků a přechodů vodních toků, drážních těles, komunikací atd.
 • plynofikace s využitím LPG (propan, propan-butan, butan)
 • projekty tankovišť a umístění zásobníků na LPG včetně výparníkových stanic


Na všechny uvedené činnosti máme příslušná oprávnění a autorizační osvědčení. Společnost je pojištěna u České pojišťovny na odpovědnost za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem povolání autorizovaných inženýrů.